سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان _ فعالیت های تولیدی ، صنعتی و خدماتی

سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان – فعالیت های تولیدی ، صنعتی و خدماتی

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
فعالیت های تولیدی ، صنعتی و خدماتی

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان – فعالیت های تولیدی ، صنعتی و خدماتی

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، خسارات جانی وارد به کارکنان ، در محیط کار و در حین انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته می شود را تحت پوشش قرار می دهد. منظور از جبران خسارت جانی ، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می‌باشد.

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بیمه‌گزار شخصی است که سمت کارفرما داشته و می‌خواهد مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاصی که در نقش کارکنان او هستند و احتمال وارد شدن آسیب بدنی به آنان در حین و یا به مناسبت انجام فعالیت شغلی محوله وجود دارد، تحت پوشش بیمه در آورد…

ادامه مطلب . . . 

اخبار و اطلاعیه: