بیمه نامه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

موضوع بیمه نامه :

مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی در برابر استفاده کنندگان بدین معنی که چنانچه در طول دوره آموزشی خسارت جانی به شرکت کنندگان وارد آید ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد کرد . تصور کنید یکی از دانشجویان یا دانش آموزان در حال عبور از راه پله ها بدلیل خیس بودن راه پله تعادل خود را از دست بدهد و پس از برخورد با پله ها فوت نماید ، در چنین شرایطی  مدیر مرکز آموزشی مسئول حادثه شناخته خواهد شد و میبایست دیه فوت دانشجو یا دانش آموز را پرداخت نماید . حال اگر مدیر مرکز آموزشی بیمه مسئولیت داشته باشد خسارت وارده توسط شرکت بیمه جبران خواهد شد . مدیران مدارس غیر انتفاعی ، مدیران دانشگاهها ، مدیران مراکز آموزش زبان ، مدیران مراکز آموزش کامپیوتر و … میتوانند مخاطب این بیمه نامه باشند .

لازم به ذکر است بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی صرفا خسارت های وارده به استفاده کنندگان یا دانشجویان و دانش آموزان را تحت پوشش قرار میدهد و حوادث احتمالی کارکنان و پرسنل مرکز آموزشی در تعهدات این بیمه نیست . لذا برای پوشش حوادث کارکنان ، مدیر مرکز آموزشی میبایست علاوه بر بیمه فوق نسبت به خرید بیمه نامه دیگری به نام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان اقدام نماید .

موارد زیر در محاسبه حق بیمه و صحت بیمه نامه حائز اهمیت می باشد:

۱- حق بیمه بر مبنای تعداد صندلی های مرکز آموزشی محاسبه می گردد

۲- ﺧﺴﺎرات ﻧﺎشی از زد و خورد (ﻧﺰاع و درﮔﻴﺮی) اﺳﺘﺜﻨﺎﺳﺖ

۳- ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻨﺒﻴﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺳﺖ

۴- ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ داﺧل ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺘﺒﻲ دﻳﮕﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

۵- ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺘﺒﻲ دﻳﮕﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

۶- تورهای یک روزه با پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه توسط بیمه گذار تحت پوشش قرار میگیرد در صورتی که بیمه گذار قبل از حرکت نام شرکت کنندگان و زمان و مکان تور را کتبا به بیمه گر اعلام نموده باشد تا نسبت به صدور الحاقیه اقدام نماید

خرید بیمه نامه :

جهت خرید بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی لطفا فرم مربوطه را تکمیل کنید تا در اسرع وقت کارشناسان کارگزاری رسمی بیمه با شما تماس بگیرند .