سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مجتمع های مسکونی ، اداری و تجاری

سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مجتمع های مسکونی ، اداری و تجاری

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مجتمع های
مسکونی ، اداری و تجاری

بیمه مسئولیت مدیر ساختمان

 عبارت است از بیمه مسئولیت مدیر ساختمان در قبال ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و سهل انگاری  مدیر ساختمان خسارت جانی و مالی به ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات وارد شود و منشاء این خسارت ناشی از مشاعات ساختمان باشد ، شرکت بیمه پس از احراز مسئولیت مدیر ساختمان و در صورت لزوم مطابق رای محاکم قضایی نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید.

 خطرات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدیر ساختمان:

*مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث، ساکنین و مشاعات ساختمان مطابق شرایط و تعهدات بیمه نامه

*صدمات جانی و مالی وارده به شخص بیمه گذار در اثرخطرات موضوع بیمه نامه و در محل مورد بیمه، بر اساس شرایط بیمه نامه (حوادث)

*خسارت جانی وارده به شخص سرایدار، نظافتچی، سرویس کار، تعمیرکار و باغبان برای همه موارد در بخش های مشاعات ساختمان و در اثر خطرات موضوع مورد بیمه نامه

*خسارت جانی وارده به ساکنین و اشخاص ثالث ناشی از استفاده از آسانسور و یا پله برقی

ادامه مطلب . . . 

اخبار و اطلاعیه: