سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان – فعالیت های ساختمانی

سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان- فعالیت های ساختمانی

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
فعالیت های ساختمانی

بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ـ فعالیت های ساختمانی

از زمینه‌های توسعه بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، پروژه‌های ساختمانی هستند که در حال حاضر نیز حدوداً هشتاد درصد بیمه‌نامه‌های صادره، مسئولیت مدنی در برابر کارکنان در بخش احداث بناء می‌باشد.

در اینگونه موارد در صورتیکه حادثه ناگواری پیش آید، مثلاً اگر کارگری از ارتفاع سقوط و فوت نماید، در اکثر مواقع صاحبکار، معمار و مهندس ناظر در برابر زیاندیده به صورت مشترک مسئول بوده و بایستی زیان وارده را جبران نمایند. درصورتیکه که کارگران باعث وارد شدن خسارت به اموال دیگران (همسایگان) شوند، این شرایط شامل بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث خواهد بود…

ادامه مطلب . . . 

اخبار و اطلاعیه: