بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان(عمرانی)

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چیست ؟

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، خسارات جانی وارد به کارکنان، در محیط کار و در حین انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته می شود را تحت پوشش قرار می دهد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می‌باشد. انواع بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان  تحت عناوین ذیل تقسیم بندی گردیده اند.

* بیمه نامه های مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان بازرگانی، خدماتی، صنعتی، اداری

* بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

* بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی

در این بیمه نامه مسئولیت پیمانکاران در ارتباط با زیانهای جانی و مالی وارد به کارگران شاغل در پروژه های عمرانی مانند نیروگاهها ، سدها ، پلها ، تونلها ، کانالها ، شبکه های آب و فاضلاب ، خطوط گاز ، مترو و … تحت پوشش می باشد .

پروژه عبارتست از کلیه فعالیت های عمرانی که معمولا دارای ویژگی های ذیل می باشند :

  1. برای مدت زمان محدودی انجام می شوند. برای مثال ساخت سد برای مدت سه سال یا لکه گیری آسفالت برای مدت 4 ماه

  2. در محدوده مکانی خاصی انجام می گردد. برای مثال انجام لکه گیری آسفالت در حد فاصل کیلومتر 2 تا 4 جاده قدیم کرج

  3. معمولا برای انجام آنها قراردادی بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود که در این قرارداد شماره قرارداد، موضوع پروژه، مدت پروژه و مبلغ پروژه و محدوده سایت کاری و …… مشخص است

تعهدات بیمه گر :

  1. جهت صدور بیمه نامه ، حداقل و حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر برای خسارات فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر مطابق این تعرفه منحصراً دیه مصوب ماه های عادی و حرام سال صدور بیمه نامه خواهد بود .

  2. حداکثرتعهد قابل ارائه برای هزینه پزشکی ناشی ازحوادث موضوع این بیمه برای هر نفر در هر حادثه طبق این تعرفه 500،000،000 ریال خواهد بود اما با توافق بیمه گر این مبلغ می تواند حداکثر تا 10% دیه ماه حرام افزایش یابد . ضمناً فرانشیز هزینه های پزشکی 10% هر خسارت و حداقل 500،000 ریال خواهد بود .

سقف تعهد بیمه گر :

  1. حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر در طول مدت بیمه نامه معادل ضریب نیروی کار محاسبه شده خواهد بود و حداکثر تعهدات در طول مدت بیمه نامه از 20 برابر تجاوز نخواهد کرد . در صورت درخواست بیمه گذاربرای سقف تعهد بیشتر از 20 برابر با توافق بیمه گر این درخواست قابل ارائه می باشد .

  2. در صورتی که حداکثر نیروی کار اعلام شده از سوی بیمه گذارکمتر یا مساوی 10 نفر باشد ،حداکثر سقف تعهد قابل ارائه در طول مدت بیمه نامه 5 برابر خواهد بود . در صورت درخواست بیمه گذاربرای سقف تعهد بیشتر از 5 برابر اخذ مجوز از اداره فروش بيمه هاي مسئوليت مرکز الزامیست .

مدت بیمه نامه :

مدت بیمه نامه یکساله بوده، در صورت درخواست بیمه گذاربرای مدت کمتر از یکسال، حق بیمه براساس جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد .

تبصره : صدور بيمه نامه براي مدت بيشتر از يكسال در صورت توافق با بیمه گر طبق شرایط خاص امکانپذیر می باشد .

در هر سه دسته از بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، و در صورت درخواست بیمه‌گزار، پوشش‌های تکمیلی / اضافی زیر برای افزایش گستره پوشش‌های بیمه‌نامه یا حدود تعهدات آن به بيمه‌گزار قابل ارائه است:

•    پوشش اضافی دیه دوم وبیشتر کارکنان

•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در مأموریت‌های خارج از کارگاه
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در اماکن وابسته خارج از محل کار
•    تکمیلی تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در هنگام ایاب و ذهاب 
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری 

•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث مسئولیت پیمانکاران

•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث مسئولیت مهندسان محاسب، ناظر و مشاور

•    پوشش تکمیلی پرداخت خسارت (غرامت فوت یا نقص عضو دائم اعم از کلی یا جزئی) بدون رأی دادگاه مشروط به این‌که مسئولیت بیمه‌گزار از نظر کارشناس بیمه‌گر محرز باشد
•    پوشش تکمیلی جبران هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
•    پوشش اضافی مطالبات احتمالی سازمان تأمین اجتماعی از بیمه‌گزار از محل تبصره یک ماده 66 قانون تأمین اجتماعی
•    پوشش تکمیلی حوادث وارد به شخص بیمه‌گزار پیمانکار و مهندس  
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال اشخاص ثالث ناشی از فعالیت بیمه‌گزار
•    پوشش اضافی تعهد پرداخت افزایش احتمالی دیه پس از بروز حادثه مرتبط با موضوع فعالیت بیمه‌گزار
•    پوشش اضافی پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان از روز ششم بعد از حادثه تا روز نودم مشروط به بستری شدن در مراکز درمانی
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در حین انجام فعالیت‌های غیرمرتبط با فعالیت اصلی
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال اتباع خارجی غیرمجاز (فعلا فروش این پوشش تکمیلی ممنوع است) 
•    پوشش تکمیلی اهمال غیرعمدی کارکنان نسبت به یکدیگر در اثر بروز حوادث مربوط به موضوع این بیمه‌نامه
•    پوشش تکمیلی عدم اعمال قاعده نسبی در صورت اعلام نشدن افزایش احتمالی تعداد کارکنان نسبت به تعداد مندرج در بیمه‌نامه (حداکثر تا سقف 20 درصد افزایش)

موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

– هر نوع حادثه‌ای که در خارج از کارگاه و یا اماکن وابسته به کارگاه از قبیل اقامتگاه، رستوران، حمام، سالن ورزشی و … اتفاق افتاده باشد  
– هر نوع حادثه ای که قبل از تاریخ صدور بیمه نامه اتفاق افتاده باشد؛ حتی اگر دادگاه در مدت اعتبار بیمه نامه صادر گردد. 
– انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای 
– عوامل مستقیم یا غیر مستقیم جنگ داخلی و خارجی، تهاجم، عملیات خصمانه، اعتصاب، شورش، اغتشاش، تصرف و … 
– عمد یا تقلب 
– حوادثی که طبق قانون بیمه گذار مسئول آن نمی‌باشد.

راهنمای پرداخت خسارت بیمه مسئولیت

زیان دیده گان محترم بیمه نامه های مسئولیت ، برای اعلام خسارت میبایست فرم اعلام خسارت را دانلود نموده و پس از تکمیل آن، به نماینده و شعبه طرف قرارداد خود در تهران و شهرستانها فکس نمایند.

زمانبندی پرداخت خسارت (پس از تکمیل و ارائه مدارک  فوق توسط بیمه گذار) بیمه گر موظف خواهد بود ظرف مهلت 15روز نسبت به تسویه خسارت اقدام نماید .

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه: بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت حادثه را به شعبه مربوط گزارش دهد و همکاری لازم جهت فراهم آوردن امکان بازدید کارشناس بیمه گر را انجام دهد.

شعب پرداخت خسارت: تمامی شعب شرکت های بیمه  در سراسر کشور آمادگی رسیدگی به پرونده های خسارت بیمه نامه های مسئولیت را دارند.

فرآیند و گردش کار پرداخت خسارت :

    1-اعلام کتبی خسارت از طرف بيمه گذار در فرم مربوطه
    2- ثبت و تشکيل پرونده خسارت توسط بيمه گر
    3- جمع آوری مدارک اوليه جهت تشکيل پرونده و بررسی آن
    4- تعيين و اعزام کارشناس به محل خسارت در صورتيکه خسارت جزو تعهدات بيمه گر باشد .
    5- بررسی پرونده خسارت توسط پزشک معتمد درصورتیکه خسارت منجر به نقص عضو ویا فوت شده باشد.
    6- رسيدگی و ارزيابی خسارت پس از کارشناسی و تکميل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه گر
    7- محاسبه خسارت
    8- صدور حواله خسارت

فرآیند صدور :
بیمه‌گزاران می‌توانند درخواست خود برای صدور بیمه‌نامه را با تکمیل فرم پیشنهاد به صورت آنلاین در سایت ITSAAZBIME  ارائه کرده و بیمه‌نامه پس از موافقت آنها با حق بیمه و شرایط اعلامی صادر خواهد شد.