بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور

معرفی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان 

مسئولیت بیمه گذار را در قبال خسارت های جانی و مالی ناشی از غفلت قصور اشتباه در نصب و نگهداری ،آسانسورهای نصب شده یا تحت سرپرستی بیمه گذار ، به استفاده کنندگان وارد گردد و مسئولیت بیمه گذار محرز باشد را پوشش می دهد.
‌‌‌

هر چند که تعمیر و نگهداری دوره‌ای آسانسور‌ها از طرف مالکین انجام می‌شود، اما بروز حوادث ناشی از سهل انگاری در نگهداری آن‌ها سبب ورود صدمات جانی به استفاده کنندگان از آسانسور می‌شود.
بیمه مسئولیت مدنی مالکین آسانسور غرامت فوت و نقص عضو سرنشینان آسانسور را در صورت وقوع حوادث جبران می‌کند.
بیمه گر متعهد می‌شود در ازای انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه خسارات وارد به استفاده کنندگان را در مقابل حوادث ناشی از آسانسور واقع در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه را در صورت احـــراز مسئولیت بیمه گذار (توسط مراجع قضائی یا براساس نظر کارشناس بیمه گر) و با در نظر گرفتن شرایط و مقررات مندرج در این بیمه نامه جبران کند.

کلیه مالکین و مدیران ساختمان های دارای آسانسور( تجاری و مسکونی ) جهت اخذ استاندارد اجباری موظف به تهیه بیمه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان می باشند.

این بیمه نامه،غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو و هزینه های پزشکی سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌نماید و ظرفیت آسانسور و کاربری آن مبنای محاسبه حق بیمه می باشد.

‌‌

شرایط،تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

در بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور با رعایت شرایط بیمه نامه خسارات ذیل جبران می گردد:
هزینه های پزشکی ،جبران غرامات فوت و نقص عضو ، جبران خسارات مالی

‌‌‌‌‌
‌‌‌

موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور،  استثنائات Exclusions  :

برخی از مواردیکه از تعهد این بیمه خارج است:
-خسارت ناشی از  تقلب بیمه گذار و عمد وی
– خسارت ناشی از جنگ در تعهد هیچ بیمه ایی نیست
– خسارت ناشی از تخلف قوانین وضع شده

فرآیند صدور :
بیمه‌گزاران می‌توانند درخواست خود برای صدور بیمه‌نامه را با تکمیل فرم پیشنهاد به صورت آنلاین در سایت  ITSAAZBIME ارائه کرده و بیمه‌نامه پس از موافقت آنها با حق بیمه و شرایط اعلامی صادر خواهد شد.