بیمه نامه حوادث

بیمه حوادث انفرادی و گروهی ؛

يکی از انواع‌ مختلف‌ پوششهای گروهی بيمه‌های اشخاص‌، پوشش‌ فوت‌ ناشی از حادثه‌ و نقص‌ عضو بوده‌ و نيازهای اقتصادی جوامع‌ انسانی، بويژه‌ جوامع‌ صنعتی باعث‌ رشد و گسترش‌ فوق‌العاده‌ اين‌ رشته‌ بيمه‌ ای شده‌ است‌. انقلاب‌ صنعتی اروپا در قرن‌ نوزدهم‌ موجب‌ گسترش‌ و رشد سريع‌ بيمه‌های حوادث‌ انفرادی و گروهی شد. اين‌ پوشش‌ بيمه‌ای به‌ مرور متحول‌ گرديد تا اين‌ كه‌ امروزه‌ پوشش‌ اصلی بيمه‌های حوادث‌ شامل‌ فوت‌، نقص‌ عضو جزئی و كلی و از كارافتادگی دائم‌ كلی شده‌ است‌. با توافق‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار می توان‌ هزينه‌های پزشكی ناشی از حادثه‌ وغرامت‌ روزانه‌ و هفتگی را هم‌ تحت‌ پوشش‌ قرارداد.
نرخ‌گذاری بيمه‌ حوادث اعم‌ از گروهی و انفرادی براساس‌ شغل‌ بيمه‌گذاران‌ است‌ و به‌ همين‌ سبب‌ در كشورهای مختلف‌ جهان‌ كليه‌ مشاغل‌ طبقه‌بندی شده‌ و هر طبقه‌ شغلی نرخ ‌خاص ‌و مشخصی ‌پيدا كرده‌ است.‌

خسارات‌ قابل‌ تأمين‌ توسط بيمه‌گر ؛

هرگاه‌ پيشامدی ناگهانی ناشی از يک عامل‌ خارجی، بدون‌ اراده‌ بيمه‌ شده‌ باعث‌ فوت‌ و يا صدمه‌ بدنی وی شود، بيمه‌گر موظف‌ است‌ خسارت های وارده را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند. در بيمه‌نامه‌های حوادث‌ خطراتی از قبيل‌ خفگی، غرق‌، مسموميت‌، برق‌ گرفتگی و صدمات‌ بدنی ناشی از تأثير اسيد و يا هرگونه‌ ماده‌ خورنده‌ ديگر، پيچيدگی يا پاره‌ شدن‌ عضلات‌ و رگها، امراض‌ هاری، كزاز و سياه‌ زخم‌ دارای پوشش‌ بيمه‌ای است‌. در مقابل‌ خطرات‌ ناشی از زمين‌ لرزه‌، آتشفشان‌، جنگ‌، جنگ‌ داخلی، شورش‌، آشوب‌، بلوا، ورزشهای سنگين‌ و رزمی افراد را میتوان‌ با توافق‌بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار پوشش‌ داد. به‌طوركلی در مورد افراد نابينا و ناشنوا يا بيشتر از ۷۰ سال‌ را بيمه‌گر با دريافت‌ حق‌ بيمه‌ اضافی تحت‌ پوشش‌ قرار میدهد.

در بيمه‌ نامه‌ های حوادث‌، فوت‌ و يا صدمه‌ بدنی ناشی از موارد زير مشمول‌ بيمه‌ نيست‌ ؛

ارتكاب‌ بيمه‌ شده‌ به‌ جنايت‌، جنحه‌ يا مشاركت‌ در آنها
خودكشی، اقدام‌ به‌ خودكشی، يا هر گونه‌ صدمه‌ بدنی كه‌ از روی عمد انجام‌ گيرد.
استعمال‌ مواد مخدر بدون‌ تجويز پزشک
مستی به‌ علت‌ مشروبات‌ الكلی
بيماری
اشخاص‌ مبتلا به‌ جنون‌
هرگونه‌ خطر ناشی از تشعشع‌ مواد راديو اكتيويته‌ و انفجار اتمی، هيدروژنی و نوترونی
جنگ‌ داخلی و خارجی، شورش‌، اعتصاب‌ و بلوا.

مواردی كه‌ به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلی محسوب‌ می گردد ؛

موارد زير به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلی در بيمه‌های حوادث‌ محسوب‌ می شود و بيمه‌گر سرمايه‌ كامل‌ رادر مورد آنها پرداخت‌ می كند؛ 

نابينايي‌ كامل‌ دو چشم‌
قطع‌ يا از كارافتادگی دائم‌ دو دست‌، حداقل‌ از مچ‌
اختلالهای روانی و ضايعه‌های مغزی و نخاعی علاج‌ناپذير
قطع‌ يا از كارافتادگی دائم‌ دو پا، حداقل‌ از مچ‌
غرامتهای مربوط به‌ نقص‌ عضو جزئی طبق‌ جدول‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ و به‌ ميزان‌ درصدی از كل‌سرمايه‌ پرداخت‌ میشود.

بيمه‌های حوادث‌ گروهی در خصوص‌ كاركنان‌، به‌ وسيله‌ كارفرمايان‌ و به‌ منظور تأمين‌ آينده‌ افراد وابسته‌ به‌ آنها، طبق‌ سرمايه‌ ثابت‌ يا ضريبیاز حقوق‌ و مزايای آنها منعقد می گردد. در بيمه‌های حوادث‌ با دريافت‌ حق‌ بيمه‌ اضافی می توان‌ هزينه‌های پزشكی و غرامتهای روزانه‌ و هفتگی را هم تحت پوشش قرار داد.

راهنمای خرید بیمه حوادث از سایت ؛

پس از مراجعه به سایت و تکمیل فرم و اطلاعات مربوطه بیمه حوادث در قسمت سفارشات آنلاین، اطلاعات شما توسط این مجموعه دریافت گردیده و جهت صدور بیمه نامه با شرکت بیمه مد نظر  با در نظر گرفتن جمیع شرایط جهت صدور بیمه نامه و تحویل آن به بیمه گذار درب منزل یا محل کار اقدامات لازم با شما هماهنگ خواهد شد.